Anadolu’nun Dünyaya Armağanı Lâle

Soğanlı ve otsu bir bitki olan lale çiçeğinin asıl vatanının Orta Asya olduğu ve Türkler tarafından Anadolu’ya getirildiği sanılmaktadır. Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve anıtlarda hiç kullanılmaması, lalenin bu uygarlıklar tarafından tanınmadığını gösteriyor. Anadolu’da 12. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlayan laleyi, şiirlerinde kullanan ilk şair de Mevlana Celaleddin-i Rûmî olmuştur. Divan ve rubaîlerinde lale ile ilgili pek çok mısra bulunmaktadır.\r\n\r\nAvrupalılar laleyi ilk önce bir çeşit zambak sanmışlar ve öyle isimlendirmişlerdir (Lilium). 1546 yılında Yakındoğu’ya bir araştırma gezisi yapan Fransız hekimi P. Belon hatıratında laleyi ‘Lils rouges‘ (kırmızı zambak) ismiyle anmakta ve birçok yabancının soğanları için gemilerle İstanbul’a geldiklerini kaydetmektedir.\r\n\r\nLalenin kesin olarak hangi tarihlerde Avrupa’ya götürüldüğü bilinmemekle birlikte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Büyükelçisi A. G. Busbecq’in yurduna götürdüğü bitkiler arasında lale soğanlarının da olduğu sanılmakta. Busbecq, 1554 tarihli hatıratında laleyi ilk gördüğü yerin Edirne-İstanbul yolu kenarındaki tarlalar olduğunu belirtiyor. İşin ilginç tarafı, Bosbecq’in tariflediği bölge olan Silivri’de halen lale üretimi yapılmakta ve soğanları buradan Hollanda’ya ihraç edilmektedir. Yaklaşık 400 yıllık bir lale üretim bölgesi, bu muhteşem çiçeğin üretiminin, Anadolu insanın tarihine sıkı sıkıya bağlı bir gelenek ve alışkanlık olduğunu gösteriyor.\r\n\r\nAvrupa dillerinde lalenin karşılığı olarak kullanılan Tulip veya Tulipe (Latince; Tulipa) kelimesi de, Busbecq’in hatıratında geçen, Türklerin bu bitkiye ‘Tulipan‘ adını verdikleri bilgisinden kaynaklanıyor. Bu bilginin de, Busbecq’in tercümanı ile arasında geçen bir yanlış anlama sonucu, Anadolu kadınının başörtüsü olarak kullandığı tülbent kelimesinden geldiğini S. W. Murray kaydetmektedir.\r\n\r\nLale en parlak dönemini 16-18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamıştır. Süs bitkisi ve süsleme motifi olarak kullanımı III. Ahmed (1673-1736) döneminde doruk noktasına çıkmış ve 1718-1730 yılları arası, daha sonra tarihçiler tarafından ‘Lale Devri‘ olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde basılan ‘Lale Mecmuası‘nda 50 kadar çeşidinin resimlendiği lalenin çeşitli kaynaklara göre 2000’den fazla değişik türünün olduğu belirtilmektedir.\r\n\r\n17. yüzyıl sonlarından itibaren laleye karşı olan ilginin olağanüstü artışı, ünlü soğanları elde etme isteği, bazı nadir lale soğanlarının fiyatlarının olağanüstü artmasına sebep olmuştur. Bunu engellemek amacıyla 1725 yılında fiyatları saptayan bir listenin oluşturulması (Lale Narhı), bu müthiş tutkunun en önemli kanıtlarından biri olsa gerek.\r\n\r\nLalenin Anadolu’dan ilk yolculuğu Viyana’ya olmuştur. Oradan Hollanda’ya ve ardından da Kanada’nın başkenti Ottowa’ya geçmesiyle lale, tüm dünyada tanınır hale gelmiştir. Bu uzun yolculuğunun son durağı olan Ottowa, Hollanda ve Japonya, Anadolu’nun bu ünlü çiçeğinin adına festivaller düzenlemektedir.\r\n\r\nAntik çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan ve 1326 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen ve başkent ilan edilen Bursa, lalenin kendi öz yurduna olan özlemini, bir uluslararası festivalle kutladı geçen ay. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) ve Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı’nca 1-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen I. Uluslararası Bursa Lale Festivali’ne, Hollanda, Kanada ve Japonya katıldı. Festival süresince, bu çok farklı kültürlerin kaynaşmasına katkıda bulunan lale, güzelliği ve zerafeti ile insanlar ve kültürler arasında bir köprü vazifesi görmeye devam ediyor.\r\n\r\nSami Boyacı\r\n\r\nhttp://web.deu.edu.tr/~ilyas/edebiyat/lale.htm

Anadolu’nun Has Çiçeği: Lâle

Lâle, eskilerin çok sevdiği, yüksek mânâlar yüklediği bir çiçekti. Üstelik tarihte bir devre de adını vermişti. Gelin, lâlenin Anadolu’da başlayan, Avrupa’ya, hatta Amerika’ya kadar uzanan hikâyesine kulak verelim…\r\n\r\nÇiçek seven bir millet idik. Bahçedekilerle iktifa etmez; evlere, cam önlerine dikerdik. Çocuğuna bakar gibi bakardı annelerimiz, ninelerimiz. Hatta kerli ferli adamların hobisiydi çiçek yetiştirmek.\r\nElbiseler çiçek desenliydi. Sultan Fatih gibi ciddi bir şahsiyeti bile ressam elinde çiçek ile resmetmişti. Kızlara çiçek ismi verilirdi. Beyler, sarıklarına çiçek iliştirirdi. Hanımların mezar taşları çiçek motifliydi. Hâsıl çiçek hem etrafı süsler, hem de kalbleri yumuşatırdı. Osmanlı, bir çiçek medeniyetidir.\r\n\r\nLâle bizim sembolümüzdür\r\n\r\n\r\nHele iki çiçek vardır ki, eskiler buna ruhaniyet atfetmiştir.\r\nBiri gül, diğeri lâledir. Gül, Hazret-i Peygamber’i, lâle ise Cenab-ı Allah’ı sembolize eder. Rivayete göre gül, Hazret-i Peygamber’in nurundan yaratılmıştır. O’nun gibi kokar. Lâle ise, Allah lafzının yazılışına benzer. Üstelik Osmanlıca da ikisi de aynı harflerle yazılır.\r\nLâle, câmiyi andırır. Ortası kubbe, iki tarafındaki yapraklar ise minarelerdir. Ayrıca lâle, bir tek tohumdan yalnızca bir dal ve çiçek verdiği için Allah’ın birliğini temsil eder.\r\n\r\nMazhar-ı ism-i celâl olmasa idi lâle,\r\n\r\nBulamazdı bu kadar rütbe-i vâlâ lâle.\r\n\r\nEbruda lale motifi\r\n\r\nEbruda lâle\r\n\r\nNasıl zambak Fransa’nın, deve dikeni İngiltere’nin, sedir ağacı Lübnan’ın sembolü ise, lâle de Osmanlı’nın sembolüdür. Şark dünyası bir semboller dünyasıdır. Kullanılan her sözün, her bakışın, her hareketin arkasında başka mânâ vardır. Şarkın hisleri inkişaf etmiştir. Şark kalbi ile düşünür. Meramını açıkça değil, dolaylı anlatmayı sever. Bunun için insanî münasebetler daha ileridir. Aşk ve edebiyat hayatı canlıdır. Tezyinat daha ihtişamlıdır. Sanat ile insan iç içedir.\r\n\r\nBir vezir, aynı zamanda şairdir. Bir asker, aynı zamanda nakkaştır. Okuma yazma bilmeyen kadınlar, şiirle, meselle konuşur. Tabirlere, atasözlerine, mecaz ve teşbihe, hiçbir yerde bu kadar yer verilmemiştir.\r\n\r\nKemerde lale motifi\r\n\r\nKemerde lâle\r\n\r\n\r\nVakti geldi lâlezarın\r\n\r\n\r\nLâlenin anavatanı Anadolu’dur. Kırlık yerlerde gelincik çiçeğine lâle derler. Lâleler adlı Azeri türküsünde de anlatılan gelincik çiçeğidir. Selçuklulardan beri lâle çok sevildi. Çinilerde, kumaşlarda, halı ve kilimlerde, mücevherlerde, câmi, saray, çeşme bezemelerinde kullanıldı. Padişah kaftanlarını, pabuçlarını lale desenleri süsledi. Tarihimizde Yahya Kemal’in tabiriyle “Lâle Devri” diye anılan bir devir bile vardır.\r\n\r\n \r\n\r\nÇinide Lale Motifi\r\n\r\nÇinide lâle\r\n\r\n\r\nBir lâle soğanı 1000 altın\r\n\r\nLâleye düşkünlük, daha Kanuni Sultan Süleyman zamanında başladı. Bu küçük, yaprakları gayrı muntazam çiçekten, seçme ve melezleme yoluyla çiçeği badem, yaprakları hançer, uçları tığ şeklinde zarif bir çiçek yetiştirildi. Yüzlerce çeşidi üretildi. Bunlara Şuâ-ı Yakut (Yakut Işığı), \r\nNûr-i Sefîd (Beyaz Nur), Rûy-i Mahbûb (Sevgilinin Yüzü-ala), Subh-i Bahar (Bahar\r\nSabahı-beyaz), Goncaperver, Nâvek-i Gülşen (Gülbahçesinin oku) gibi tantanalı isimler verildi. Lâle müsabakaları tertiplendi. Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin yetiştirdiği Nûr-i Adn (Adn cennetinin nuru) adlı lâle bir defasında mükâfat kazandı. Lâlezarlar (lâle bahçeleri) popüler oldu. Lâleyi tasvir eden şiirler, lâlenâmelerde toplandı.\r\n\r\nLâle ile uğraşmak üzere bir Encümen-i Dâniş (akademi) bile kuruldu. İran’dan gelme Duhterî (Kızlık) adlı lâle soğanının tanesi 1000 altın‘a satıldı. Lâle fiyatları giderek arttı. Öyle ki Sultan III. Ahmed narh koymak zorunda kaldı. 1725 tarihli narh defterine göre 306 çeşidinden en pahalısı, 200 kuruş ile Nîze-i Rummânî (nar mızrağı) adlı lâledir.\r\n\r\nKaftanda Lale Motifi\r\n\r\nKaftanda lâle\r\n\r\n\r\nLâlenin Avrupa seyahati\r\n\r\n\r\nİlk lâle soğanını, 1562’de Alman diplomat Busbecq İstanbul’dan Viyana’ya götürdü.\r\nAvrupalılar bu çiçeğe hüsnü kabul gösterdiler. Adına da tulip dediler ki tülbentten gelir. Lâlenin seyahati Hollanda’ya uzandı. Çok renkli lâleler tutuldu. Amsterdam’da bir ev alabilecek paraya satıldı. İnsanların cemiyetteki yeri, bahçesindeki lâlelere göre tayin edilir oldu.\r\n\r\nLâle borsası çöktüğünde, bir gecede zenginler fakir düştü. 1634-1637 yılları arasında tam bir tulipmania (lale çılgınlığı) yaşandı. Alexandre Dumas’nın Siyah Lâle romanı bu devri anlatır.\r\n\r\n\r\n\r\nSiyah lâle\r\n\r\nŞimdi bile Hollanda lâleden, Türkiye’nin dış ticaret geliri kadar gelir elde ediyor. Kraliçe II. Elizabeth tarafından II. Cihan Harbi’ndeki yardımlarına bir şükran nişânesi olarak gönderilen lâle, şimdi Kanada şehirlerinde sokakları, bahçeleri süslemekte; festivaller tertiplenmektedir. Avrupa, hatta Amerika ve Japonya sahip çıkarken, anavatanı lâleyi unuttu. Hollanda’dan lâle ithaline kalkıştı. Bunlar kısırlaştırılmış soğanlar olduğu için, lâle sevdası pahalıya gelmeye başladı. Büsbütün vazgeçildi.\r\nLâle kız ismi olarak kaldı. Son zamanlarda İstanbul belediyesinin lâleye yeniden sahiplendiğini görmek memnuniyet vericidir.\r\n\r\nMücevherde Lale Motifi\r\n\r\nMücevherde lâle\r\n\r\nKanı yerde kalmadı\r\n\r\nLâlenin bir de efsanesi vardır. Ferhat, âşık olduğu  Şirin’in öldüğü haberini alır. Kendisini öldürür. Akan kan toprağa düşünce, bir çiçek hâlini alır. Kırmızı yapraklar Ferhat’ın ateşini, dibindeki siyah kısım ise yanarak kömür hâline geldiğini ifade eder.\r\n\r\nKaynak: Prof.Dr. Ekrem Buğra Ekinci\r\n\r\nhttp://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=387\r\n\r\n